(3)85/2016. С. 32-35

Смоліна Д.С. ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ. // НВБ. - 2016. - №3 (85). – С. 32-35.

У статті розглянуто фактори впливу об’єктів енергетики на стан довкілля, проаналізовано основні шляхи вирішення екологічної проблеми. Виявлено необхідність розвитку типології інноваційних центрів як можливого шляху до вирішення проблеми забруднення довкілля.

Ключові слова: забруднення довкілля, інноваційні технології, екологія, енергетика, відновлювальні джерела енергії.

Smolina D.S. ENERGY INNOVATION RESEARCH CENTER AS A WAY TO ADDRESS THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL POLLUTION. // NVB. - 2016. - №3 (85). – Р. 32-35.

The article discusses the factors of influence of the energy facilities on the environment, analyzes the main solutions to environmental problems. The author has revealed the need to develop a typology of innovation centers as a possible way to address the problem of environmental pollution.

Keywords: pollution, innovation, ecology, energy, renewable energy.

Смолина Д.С. ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. // НВБ. - 2016. - №3 (85). – С. 32-35.

В статье рассмотрены факторы влияния объектов энергетики на состояние окружающей среды, проанализированы основные пути решения экологической проблемы. Выявлена необходимость развития типологии инновационных центров как возможного пути решения проблемы загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, инновационные технологии, экология, энергетика, возобновляемые источники энергии.

1. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2005.- 408с.
2. Іншеков Є. М. Аналіз світових тенденцій створення сталої енергетики з практикою енергоменеджменту [Електронний ресурс] / Є. М. Іншеков, Л. А. Плотник // Енергетика. - 2014. - № 2. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eete_2014_2_10  (дата звернення 30.03.2016).
3. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі [Електронний ресурс] / [В. А. Жовтянський, С. Г. Плачкова, Ю. О. Ландау та ін.] // Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. – 2012. – Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5  (дата звернення 01.04.2016).
4. Палійчук У. Ю. Економічні особливості використання енергії відновлюваних джерел в індивідуальних господарствах [Електронний ресурс] / У. Ю. Палійчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2013. - № 2. - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvif2013_2_28  (дата звернення: 31.03.2016.)
5. Патрушева Н. А. География инновационных процессов в мировой энергетики [Електронний ресурс]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: спец. 25.00.24 «Экономическая, социальная и политическая география» / Патрушева Наталья Александровна – Санкт-Петербург, 2009. – 18 с. Режим доступу: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003481927#?page=1  (дата звернення: 30.03.2016.)
6. Назаренко Д. А. Інноваційна діяльність в енергетиці: основні бар’єри і способи її подолання / Д. А. Назаренко. // Журнал правовых и экономических исследований. – 2014. – №1. – С. 26–28.
7. Лукіна А. О. Інформаційні центри з атомної енергетики як інноваційна форма додаткової екологічної освіти / А. О. Лукіна. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2013. – №35.
8. San Diego Gas & Electric Energy Innovation Center / Architects Hanna Gabriel Wells [Електронний ресурс] // ArchDaily. – 2013. – Ре-жим доступу: http://www.archdaily.com/413744/san-diego-gas-and-electric-energy-innovation-center-architects-hanna-gabriel-wells  (дата звернення: 28.03.2016.)