(3)85/2016. С. 49-56

Парійський О.В. РІЗЬБЛЕНИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОР СОБОРУ УСПІНЯ У ГАЛИЧІ. // НВБ. - 2016. - №3 (85). – С. 49-56.

Доповнюючи попередні дослідження багатьох вчених і власну публікацію, автор уточнює графічну реконструкцію собору Успіня на Крилосі – центральної споруди давнього Галича, - столиці Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІ – першій третині ХІІІ сторіччя, прагнув відновити загальну систему різьбленого декору споруди в деталях.

Ключові слова: пам’ятка архітектури, романський декор давньоруської споруди.

Paryiskyi A.V. CARVED ARCHITECTURAL DECORATION CATHEDRAL OF THE ASSUMPTION IN GALICH. // НВБ. - 2016. - №3 (85). – Р. 49-56.

Complementing previous studies of many scientists and own publication, the author clarifies the graphical reconstruction of Cathedral of the As-sumption in Krylos - central building of ancient Galich - the capital of Galicia and Volyn in the second half of the twelfth century - the first third of the thirteenth century, trying to restore the overall system of carved decoration of monument in detail.

Keywords: architectural monument, Romanic architectural decoration old Russian building.

Парийский А.В. РЕЗНОЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР СОБОРА УСПЕНИЯ В ГАЛИЧЕ. // НВБ. - 2016. - №3 (85). – С. 49-56..

Дополняя предшествующие исследования многих авторов и собственную публикацию, автор вносит уточнения в графическую реконструкцию собора Успения на Крылосе – центрального сооружения древнего Галича, столицы Галицко-Волынского княжества во второй половине ХІІ – первой трети ХІІІ столетия, пытается восстановить общую систему резного декора памятника в деталях.

Ключевые слова: памятник архитектуры, романский декор древне-русской постройки.

1. Полное собрание русских летописей. Т. 2 – М., 1962.
2. Пастернак Я. И. Перші розкопи на «Золотому тоці» у Крилосі. – Львів: Відбитка із «Сучасного й минулого», 1939.
3. Чачковський Л., Хмілевський Я. Княжий Галич. – Станіслав, 1938.
4. Асеев Ю. С. Архитектура юго-западных областей древней Руси в XII-XIII вв. Всеобщая история архитектуры: В 12 – ти т. М., 1966, том 3.
5. Пастернак Я. И. Галицька катедра у Крилосі (тимчасове звідомлення з розкопів у 1936 і 1937 рр) – Відбитка із записок Наукового товариства ім. Шевченко. – Львів, 1937, - т. 154.
6. Пастернак Я. И. Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850 – 1943 рр – Краків – Львів: Українське видавництво, 1944.
7. Воронин Н.Н., Рапапорт П.А. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. – Л.: Наука, 1979г.
8. Дмитрович Л.М. Ескізний проект трасування фундаментів Успенського собору XII ст., та церква Іллі в с. Крилосі Івано-франківській обл. – архів Лвовської межоб-ластної науково-реставраційної виробничої майстерні, 1972.
9. Воронин Н.Н Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. Т. 1 – М.: Изд-во АН СССР, 1961.
10. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век. Владимир, Боголюбово. – М.: Искусство, 1969.
11. Иоаннисян О.М. О раннем этапе развития галицкого зодчества. // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. 1981, вып. 164, с. 35-42.
12. Иоаннисян О.М. Новые исследования од-ного из памятников Галицкого зодчества XII в. // Советская археология. - №1, 1983, с. 231-243.
13. Иоаннисян О.М. Основные этапы развития Галицкого зодчества. / В сб. /Древне-русское искусство/ . – М.: Наука, 1988, с. 41-58.
14. Патріарх Дмитрій (Володимир Ярема). Церковне будівництво Західної України / За-гальна редакція Юрія Криворучка/. – Львів, 1998.
15. Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина, - К.: Наукова думка, 1982.
16. Максимов П.Н. Творческие методы древне-русских зодчих. – М.: Стройиздат, 1976.
17. Дьюла Немет. Венгрия. Большой путеводитель. – Будапешт: Корвина, 1978.
18. Могытыч И.Р. Результаты исследования церкви Пантелеймона близь Галича. // Кра-ткие сообщения Института археологии АН СССР. 1982. – вып. 172, с. 65-70.
19. Тиц А.А. Анализ и реставрация Успенского собора XII века в Галиче // Советская археология. 1983. – №1, с. 213-229.
20. Парійський О.В. До уточнення реконструкції собору Успіня у Галичі // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / Під редакцією Н.Є. Трегуб / – Харків, ХДАДМ. 2003. - №3-4; 2004. - №1-2, с. 182-201.
21. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Гали-ча. – К.: / Мистецтво /, 1997.
22. Раппопорт П.А. Зодчество древней руси - / Наука /, 1986, с 88-97.
23. Могитич І.Р. Короткі нариси церковного будівництва України VII-XIV століть. – Львів, 1997, с. 25.