(3)85/2016. С. 271-274

Чумаченко М. С. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. // НВБ. - 2016. - 3 (85). - С. 271-274.  

У статті виявлено основні принципи та завдання екологічного моніторингу, а також показано можливість їх застосування під час розробки функціональної схеми наукових лабораторій. Наведено приклади діяльності організацій у сфері контролю якості навколишнього середовища. Визначено існуючі в Україні передумови для створення мережі об’єктів моніторингу довкілля. Сформульовано основні функціональні та об’ємнопланувальні принципи організації лабораторій екологічного моніторингу.

Ключові слова: довкілля, екологічний моніторинг, лабораторії, сталий розвиток.

Chumachenko M.S. THE BASIC PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL MONITORING AND THEIR APPLICATION IN THE DESIGN OF ENVIRONMENTAL RESEARCH LABORATORIES. // NVB. - 2016. - 3 (85). - Р. 271-274.

The article reveals the basic principles and tasks of environmental monitoring, as well as the possibility of their application when developing a functional scheme of scientific laboratories. The author has shown the examples of international practice in the field of environmental quality control and identified existing preconditions in Ukraine for creating a network of environmental monitoring objects. The basic functional and planning principles of environmental monitoring laboratories are also formulated in the article.

Keywords: environment, environmental monitoring, laboratories, sustainable development.

Чумаченко М.С. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛАБОРАТОРИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. // НВБ. - 2016. - 3 (85). - С. 271-274.

В статье выявлены основные принципы и задачи экологического мониторинга, а также показано возможность их применения при разработке функциональной схемы научных лабораторий. Приведены примеры деятельности организаций в сфере контроля качества окружающей среды. Определены существующие в Украине предпосылки для создания сети объектов мониторинга окружающей среды. Сформулированы основные функциональные и объёмно-планировочные принципы организации лабораторий экологического мониторинга.

Ключевые слова: окружающая среда, экологический мониторинг, лаборатории, устойчивое развитие.


1. Прищепов О. Ф. Організація системи моніто-рингу довкілля на регіональному рівні / О. Ф. Прищепов, А. О. Алексєєва [Електронний ресурс] // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Техногенна безпека. — 2010. — Т. 137, Вип. 124. — С. 65-70. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdutb_2010_137_124_12.
2. Погребенник В. Екологічний моніторинг: концепції, принципи, системи / Володимир Погребенник, Мирослав Мельник, Мирослав Бой-чук // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – Випуск 65. – C. 164–171. – Бібліографія: 24 назви.
3. Зеркалов Д. В. Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління. Монографія/ Д. В. Зеркалов, К. Н. Ткачук, К. К. Ткачук. — К.:Основа, 2011. — 580 с. ISBN 978-966-699-630-8.
4. Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» / Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://niiep.kharkov.ua.
5. Каземи Л. Г., Куцевич В. В. Особенности формирования генерального плана научных центров / Л. Г. Каземи, В. В. Куцевич [Електронний ресурс] // Архітектурний вісник КНУ-БА. - 2013. - Вип. 1. - С. 217-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2013_1_33.
6. Потапенко В. Г. Оптимізація системи екологіч-ного моніторингу як стратегічного компонента економічної безпеки України / В. Г. Потапенко, І. В. Шевчук. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 242 – 250.
7. Потапенко В. Г., Шевчук І. В. Проблеми держа-вної системи екологічного моніторингу в Україні та шляхи їх подолання. Аналітична записка / В.Г. Потапенко, І.В. Шевчук [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1038/  
8. Трифонкина Д. С. Научно-исследовательские объекты как инновационные градостроительные комплексы в истории архитектуры / Д. С. Три-фонкина // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17, №1. – С. 274 – 277.