WARNING!!!

PAYMENT FOR PUBLICATION IS VALUABLE BY CALCULATION OF VALUES.

MINIMUM NUMBER OF PAGES IN ARTICLE 7 WITH THE ANNOTATIONS

COST 1 PAGES A4 (50 GRN.)

ADDED 100 GRN. ARTICLE 1 BY DOI INDEX

PAYMENT FOR R/P HOST ABOU 26000023010301 IN ALPHA-BANK JSC, MFO 300346 M. KYIV, OKPO 23327689.

Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Ліцензія Creative Commons” style=
Цей твір ліцензовано на умовах
Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна

Видання представлено в
бібліотеці Вернадського

Видання індексується
Google Scholar 

Яндекс.Метрика

УВАГА АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР ВІДПОВІДАЄ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.

  УСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДІСЛАТИ АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:

  АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;

місце роботи;

займана посада;

науковий ступінь;

робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;

домашня адреса - індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;

контактні телефони (мобільний телефон).

обов'язково вкажіть номер телефону!;

електронна адреса.

Вимоги до оформлення статей

Формат сторінки - А4, книжкова.

Стаття повинна бути виконана в Microsoft Word з розширенням .doc (.docx).

Шрифт TimesNewRoman, кегль 12.

Поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ - 0,75 см, інтервал 1,5.

Вирівнювання - по ширині.

Міжбуквений інтервал - звичайний. Міжсловний пробіл - один знак.

Ущільнення інтервалів заборонено.

Перенесення - автоматичні (не вручну)

Типи виділення - курсив, напівжирний.

Дефіс повинен відрізнятися від тире.Тире і лапки повинні бути однакового накреслення по всьому тексту.

При наборі не допускається стилів, не задаються колонки.

Не допускаються пробіли між абзацами.Не допускається використання літери ё.

Рисунки тільки чорно-білі, без напівтонів, в векторних форматах WMF, EMF, CDR, растрові зображення - у форматі TIFF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 пікселів / дюйм, в реальному розмірі. Діаграми з програм MS Excel, MS Visio разом з вихідним файлом.

Формули повинні бути набрані в Microsoft Equation. Не допускається застосування редактора формул Math Type та ін.

Внутрішньотекстові посилання на включені в список літератури роботи наводяться в квадратних дужках.

Не допускається використання таблиць з альбомної орієнтацією.

Нумерація сторінок не проставляється.

Обов'язкова перевірка автором орфографії.

Мінімальний обсяг – 7 сторінок з врахуванням анотацій і ключових слів.

Мінімальна кількість Літератури (References) 14 джерел, з них 2 обов'язково на статті зі збірників "Вісник будівництва".

Обов'язкова наявність авторскої довідки.

Обов'язкова наявність рецензії на статтю якщо в співавторах намає доктора наук.

Мова статті: українська, російська, англійська.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 УДК (TimesNewRoman, 12рt)

Прізвище й ініціали автора(TimesNewRoman, 12рt, Ж).Відповідно до принципів наукової етики авторами наукової публікаціїможуть бути ті, і тільки ті, хто зробив реальний внесок у дослідження, відповідає за зміст рукописи, а також бере участь в її підготовці.Потім необхідно вказати електронну адресу кожного учасника статті.

Повна назва організації(TimesNewRoman, 11рt, К)

 

НАЗВА СТАТТІ(TimesNewRoman, 14рt, Ж, прописні).Назва статті не повинна бути занадто довгим або занадто коротким імає містити не менше 3 і не більше 15 слів (не рахуючи прийменників).

Анотація, ключові слова (мовою статті). TimesNewRoman, 11рt. Зазвичай анотація містить не більше 250 слів, організована як один параграф і в ньому може бути написано тільки те, що є в основному тексті.

Анотація повинна стисло описувати

- цілі дослідження;

- методи;

- результати;

- головні висновки.

Ключові слова повинні доповнювати, розширювати і перефразувати назву статті, але при цьому залишатися специфічними її змістом. Вони повинні охоплювати ті важливі і специфічні аспекти вашого дослідження, які не вдалося відобразити в назві статті.

Вступ( Introduction ).Актуальність, аналіз досліджень і публікацій (з посиланням на літературні джерела, не менше 14 посилань), виділення невирішених раніше проблем, яким присвячується стаття.Закінчується вступна частина метою і завданням статті.Автор також може включати: об'єкт, предмет.

Матеріали і методи досліджень( Materials and Methods ). Щоб стаття мала наукову цінність, методи дослідження требаописувати в деталях. Коли рецензент буде читати рукопис, він зверне особливу увагу, наскільки детально описана методика дослідження.

При використанні стандартних методів і процедур краще зробити посиланняна відповідні джерела, не забуваючи описати модифікації стандартнихметодів, якщо такі були. Якщо ж використовується власний новий метод,який ще ніде раніше не публікувалася, важливо дати ВСЕ необхідні деталі.

Якщо раніше метод був опублікований у відомому журналі, то можна обмежитисяпосиланням. Однак рекомендується повністю уявити метод в рукописи, якщораніше він був опублікований в маловідомому журналі, та ще й не англійськоюмовою.

Результати дослідження( Results ).Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Результати даються в обробленому варіанті: у вигляді таблиць, графіків, організаційних або структурних діаграм, рівнянь, фотографій, малюнків. Опис того, що показано в ілюстраціях з короткими резюмує коментарями, порівняннями, статистичними оцінками, і є представленням результатів. У цьому розділі наводяться тільки факти.

Обговорення результатів ( Discussion ).Розділ Обговорення - це ідеї, припущення про отримані факти, порівняння отриманих власних результатів з результатами інших авторів.

Висновки.Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Подяки ( Acknowledgments ). У розділі подяки прийнято висловлювати вдячність за технічну допомогу окремих людей, перераховуючи їх поіменно. Можна висловити подяку і за іншу підтримку: обговорення результатів, вичитування рукопису, критику і т.д.

Література (References).Уся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена в тексті, у вигляді посилання (у квадратних дужках).

Анотації:російською, українською та англійською мовами.

Структура анотацій:прізвище й ініціали автора, назва статті, текст анотації.

Ключові словаросійською, українською та англійською мовами. Обсяг ключових слів: ~ 5-10 слів

Прізвище й ініціали автора англійською мовою.Переклад прізвища й назви статті - обов'язкові! Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широке розповсюджених онлайн-сервісів (наприклад, http://translit.kh.ua/).


Приклади бібліографічного опису :

 • Книга одного учасника:
 1. Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 94 с.
 • Книга двох авторів:
 1. Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст]: учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев; КНУ им. Т. Г. Шевченко. —К.: Университет, 2004.— 215 с.— Библиогр.: с. 213—215. — ISBN 5-7042-1441-Х.
 • Книга трьох і більше авторів:
 1. Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб, пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В.Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; МОН Украины. — 2-е изд.,перераб. и доп. — Xарьков: Фактор, 2000. — 542 с.
 • Статті з журналів:
 1. Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики.— 1988. —Т. 28, №12.— С. 1858—1866.
 • Збірники наукових праць:
 1. Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. — Новосибирск: СО РАМН, 2004. — 83 с.
 • Матеріали конференцій:
 1. Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст]: материалы IVмеждунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол.: Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). — Новочеркасск: Темп, 2005. — 58 с.
 • Дисертації:
 1. Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст]: дис. ... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. — М., 1969. — 404 с.
 • Електронні ресурси:
 1. Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления.— Режим доступа: www/ URL: http://арmath.spdu/ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г. — Загл. с экрана.