Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Ліцензія Creative Commons” style=
Цей твір ліцензовано на умовах
Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна

Видання представлено в
бібліотеці Вернадського

Видання індексується
Google Scholar 

Яндекс.Метрика

НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА

 

Вісник включає статті вчених, в яких висвітлюються результати фундаментальних та прикладних досліджень з пріоритетних напрямків: охорона навколишнього середовища, ресурсозберігаючі технології в будівництві та будівельної індустрії, нові будівельні матеріали та конструкції, підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів.

Для наукових працівників і спеціалістів у галузі будівництва.

 Вестник включает в себя статьи ученых, в которых освещаются результаты фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям: охрана окружающей среды, ресурсосберегающие технологии в строительстве и строительной индустрии, новые строительные материалы и конструкции, повышение эффективности капитальных вложений, повышение уровня автоматизации и механизации производственных процессов.

Для научных работников и специалистов в области строительства.

 Bulletin includes articles by scientists, which highlights the results of fundamental and applied research in priority areas: environmental protection, resource saving technologies in the construction and building industry, new building materials and construction, increasing the efficiency of capital investments, increase the level of automation and mechanization of production processes.

For scientists and professionals in the field of construction.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Затверджено до друку згідно протоколу засідання Вченої ради ХНУБА №2 від 02.11.2015 р.

! Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за достовірність наведених відомостей, точність даних по цитованої літературі й за використання в статтях даних, що не підлягають відкритій публікації. !