УВАГА!!!

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РОЗРАХУНКОМ ВАРТОСТІ

Мінімальна кількість сторінок у статті 7 з анотаціями

Вартість 1 сторінки А4 (50 грн.)

Доплата 100 грн. на 1 статтю за індекс DOI

Оплата на  р/р  UA 033003460000026000023010301  в АТ «Альфа-Банк», МФО 300346 м. Київ, ОКПО 23327689.

Зареєстровано 22.04.97 р. серія ХК № 457 Головним комітетом інформації Харківської обласної державної адміністрації, перереєстровано  23.11.2010 р. серія КВ №17253-6023 ПР Міністерством юстиції України та Постановою Президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010 р.

Ліцензія Creative Commons” style=
Цей твір ліцензовано на умовах
Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 4.0 Міжнародна

Видання представлено в
бібліотеці Вернадського

Видання індексується
Google Scholar 

Яндекс.Метрика

УВАГА АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР ВІДПОВІДАЄ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ В СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.

  УСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ ОБОВ'ЯЗКОВО НАДІСЛАТИ АВТОРСЬКУ ДОВІДКУ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:

  АВТОРСЬКА ДОВІДКА:

прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;

місце роботи;

займана посада;

науковий ступінь;

робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;

домашня адреса - індекс, вулиця, номер будинку й квартири, місто, країна;

контактні телефони (мобільний телефон).

обов'язково вкажіть номер телефону!;

електронна адреса.

Вимоги до оформлення статей

Формат сторінки - А4, книжкова.

Стаття повинна бути виконана в Microsoft Word з розширенням .doc (.docx).

Шрифт TimesNewRoman, кегль 12.

Поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ - 0,75 см, інтервал 1,5.

Вирівнювання - по ширині.

Міжбуквений інтервал - звичайний. Міжсловний пробіл - один знак.

Ущільнення інтервалів заборонено.

Перенесення - автоматичні (не вручну)

Типи виділення - курсив, напівжирний.

Дефіс повинен відрізнятися від тире.Тире і лапки повинні бути однакового накреслення по всьому тексту.

При наборі не допускається стилів, не задаються колонки.

Не допускаються пробіли між абзацами.Не допускається використання літери ё.

Рисунки тільки чорно-білі, без напівтонів, в векторних форматах WMF, EMF, CDR, растрові зображення - у форматі TIFF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 пікселів / дюйм, в реальному розмірі. Діаграми з програм MS Excel, MS Visio разом з вихідним файлом.

Формули повинні бути набрані в Microsoft Equation. Не допускається застосування редактора формул Math Type та ін.

Внутрішньотекстові посилання на включені в список літератури роботи наводяться в квадратних дужках.

Не допускається використання таблиць з альбомної орієнтацією.

Нумерація сторінок не проставляється.

Обов'язкова перевірка автором орфографії.

Мінімальний обсяг – 7 сторінок з врахуванням анотацій і ключових слів.

Мінімальна кількість Літератури (References) 14 джерел, з них 2 обов'язково на статті зі збірників "Вісник будівництва".

Обов'язкова наявність авторскої довідки.

Обов'язкова наявність рецензії на статтю якщо в співавторах намає доктора наук.

Мова статті: українська, англійська.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РЕДАКЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 Наукова стаття в журналі складається з таких блоків:
блок 1: УДК, автори, назва, анотація та ключові слова мовою статті;
блок 2: Автори, назва, анотація та ключові слова іншими мовами;
блок 3: Структурований повний текст статті;
блок 4: Список літератури згідно з ДСТУ 8302:2015;
блок 5: Список літератури у транслітерованому поданні (References);
блок 6: Основні відомості про авторів: П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, назва організації та її адреса, e-mail; ідентифікатор ORCID в форматі – orcid.org/хххх-хххх-хххх-хххх. Якщо авторів статті декілька, то інформація повторюється для кожного учасника.


УДК - універсальна десяткова класифікація. Визначити УДК можливо за посиланням: https://teacode.com/online/udc/.

Назва статті повинна містити не більше 10-15 слів (50 знаків з пробілами). Шрифт Times New Roman, Ж, прописні літери, розмір – 12 пт. 

Основна вимога до назви статті - стислість і ясність. Назва повинна бути змістовною, виразною, відображати зміст статті.
При виборі заголовка статті необхідно дотримуватися наступних загальних рекомендацій:
- назва має бути інформативною;
- назва повинна привертати увагу читача;
- у назві, як і у всій статті, слід суворо дотримуватися наукового стилю мов-лення;
- назва повинна чітко відображати головну тему дослідження і не вводити чи-тача в оману щодо розглянутих у статті питань;
- у назву повинні бути включені деякі з ключових слів, які відображають суть статті. Бажано, щоб вони стояли на початку заголовка.
У заголовку можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення.
При перекладі заголовка статті на англійську мову не повинно використо-вуватися ніяких транслітерації з російської мови, крім неперекладних назв власних імен, приладів і ін. об'єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг, відомий тільки російськомовним фахівцям.


Анотація до статті (авторське резюме) покликана виконувати функцію не-залежного від статті джерела інформації. Рекомендований обсяг - 100-250 слів.

Для україномовної статті обсяг анотації англійською мовою повинен складати 1800 знаків (250 слів). Для російськомовної статті обсяг анотацій англійською та українською мовами також повинен складати 1800 знаків.
Анотація виконує наступні функції:
– дозволяє визначити основний зміст статті, її релевантність і вирішити, чи слід звертатися до повного тексту публікації;
– надає інформацію про статті та усуває необхідність читання її повного те-ксту в разі, якщо стаття являє для читача другорядний інтерес;
– використовується в інформаційних, в тому числі автоматизованих, системах для пошуку документів та інформації.

Анотації повинні бути оформлені за міжнародними стандартами і включати наступні моменти:
– вступне слово про тему дослідження;
– мета наукового дослідження;
– опис наукової та практичної значущості роботи;
– опис методології дослідження;
– основні результати, висновки дослідницької роботи;
– цінність проведеного дослідження (який внесок дана робота внесла в від-повідну галузь знань);
– практичне значення результатів роботи.
В анотації не повинен повторюватися текст самої статті (не можна брати речення зі статті і переносити їх в анотацію), а також її назву. У ній не повинно бути цифр, таблиць, внутрітекстових виносок.
Вимоги до анотації:
– повинна бути присвячена статті - проведеним дослідженням, а не предмету дослідження в цілому;
– повинна бути інформативною (не містити загальних слів);
– повинна бути структурованою (слідувати логікі опису результатів у статті);
– пишеться одним абзацом обсягом не більше 250 слів;
– не допускається використання формул, абревіатур, посилань на позиції в списку літератури.
Структура анотації: П.І.Б. автора(ів), назва статті, текст анотації, ключові слова. Повторюється на всіх мовах (українська, англійська).


Ключові слова виражають основний смисловий зміст статті, служать оріє-нтиром для читача і використовуються для пошуку статей в електронних базах. Розміщуються після анотації в кількості 5-8 слів або словосполучень, наводяться українською, російською та англійською мовами:
– повинні відображати дисципліну (область науки, в рамках якої написана стаття), тему, мету, об'єкт дослідження;
– висловлюватись у термінах з тексту статті;
– використовувати спеціальну термінологію всіма мовами, що визначає пред-метну область і включає інші важливі поняття, які забезпечують і розши-рюють можливості знаходження статті засобами інформаційно-пошукової системи;
– як роздільник використовують крапку з комою (;).
Шрифт анотації і ключових слів Times New Roman, розмір – 10 пт.


Текст статті повинен складатися з наступних блоків:
Вступ (Introduction). При написанні вступу автор перш за все повинен зая-вити загальну тему дослідження. Далі необхідно розкрити теоретичну і практичну значимість роботи і описати найбільш авторитетні і доступні для читача публікації з даної теми (з посиланням на літературні джерела). У вступі автор також позначає проблеми, не вирішені в попередніх дослідженнях, які покликана вирішити дана стаття. Закінчується вступна частина метою і завданням статті. Автор також може включати: об'єкт і предмет дослідження.
Після написання вступу його необхідно проаналізувати за такими ключовими пунктами:
– чи чітко сформульовані цілі, об'єкт і вихідні гіпотези, якщо вони існують;
– чи немає протиріч;
– чи вказана актуальність і новизна роботи;
– чи згадані основні дослідження з даної теми.
Матеріали і методи досліджень (Materials and Methods). Щоб стаття мала наукову цінність, методи дослідження треба описувати в деталях. Коли рецензент буде читати рукопис, він зверне особливу увагу, наскільки детально описана методика дослідження.
В даному розділі описується послідовність виконання дослідження і обґрунтовується вибір використовуваних методів. Він повинен дати можливість читачеві оцінити правильність цього вибору, надійність і аргументованість отриманих результатів. Сенс інформації, викладеної в цьому розділі, полягає в тому, щоб інший учений достатньої кваліфікації зміг відтворити дослідження, ґрунту-ючись на наведених методах. Відсилання до літературних джерел без опису суті методу можлива тільки за умови його стандартності або в разі написання статті для вузькоспеціалізованого журналу.
При використанні стандартних методів і процедур краще зробити посилання на відповідні джерела, не забуваючи описати модифікації стандартних методів, якщо такі були. Якщо ж використовується власний новий метод, який ще ніде раніше не публікувалася, важливо дати всі необхідні деталі.
Якщо раніше метод був опублікований у відомому журналі, то можна обме-житися посиланням. Однак рекомендується повністю уявити метод в рукописи, якщо раніше він був опублікований в маловідомому журналі, та ще й не англійською мовою.
Результати дослідження (Results). У цій частині статті повинен бути представлений авторський аналітичний, систематизований статистичний матеріал. Результати проведеного дослідження необхідно описувати досить повно, щоб читач міг простежити його етапи та оцінити обґрунтованість зроблених автором висновків. За обсягом ця частина займає центральне місце в науковій статті. Це основний розділ, мета якого полягає в тому, щоб за допомогою аналізу, узагаль-нення та роз'яснення даних довести робочу гіпотезу (гіпотези). Результати при необхідності підтверджуються ілюстраціями - таблицями, графіками, рисунками, які представляють вихідний матеріал або докази в згорнутому вигляді. Ва-жливо, щоб проілюстрована інформація не дублювала текст. Представлені в статті результати бажано зіставити з попередніми роботами в цій області як автора, так і інших дослідників. Таке порівняння додатково розкриє новизну про-веденої роботи, додасть їй об'єктивності.
Залежно від рівня знань - теоретичного або емпіричного - розрізняють теоретичні та емпіричні статті. Теоретичні наукові статті включають результати досліджень, виконаних за допомогою таких методів пізнання, як абстрагування, синтез, аналіз, індукція, дедукція, формалізація, ідеалізація, моделювання. Якщо стаття має теоретичний характер, найчастіше вона будується за наступною схемою: автор спочатку наводить основні положення, думки, які в подальшому будуть піддані аналізу з подальшим виведенням. Емпіричні наукові статті, використовуючи ряд теоретичних методів, в основному спираються на практичні методи вимірювання, спостереження, експерименту і т. п.
Результати дослідження повинні бути викладені стисло з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, при цьому містити достатньо інформації для оцінки зроблених висновків, також має бути очевидно, чому для аналізу обрані саме ці дані. У цьому розділі наводяться тільки факти.
Обговорення результатів (Discussion). Розділ Обговорення - це ідеї, припущення про отримані факти, порівняння отриманих власних результатів з результатами інших авторів. Найчастіше розглядаються два аспекти: результати порівнюються з більш ранніми роботами, і що в них нового і значного. Інший напрямок розгляду результатів - як вони сприяють вирішенню крупних інженерних або економічних проблем на рівні великої науки.
Висновки (Conclusions). У цьому розділі необхідно зіставити отримані результати з позначеної на початку роботи метою. У висновках підсумовуються результати осмислення теми, робляться висновки, узагальнення та рекомендації, які випливають з роботи, підкреслюється їх практична значущість, а також визначаються основні напрямки для подальшого дослідження в цій області. У заключну частину статті бажано включити спроби прогнозу розвитку розглянутих питань.
Подяки (Acknowledgments). У розділі подяки прийнято висловлювати вдя-чність за технічну допомогу окремих людей, перераховуючи їх поіменно. Можна висловити подяку і за іншу підтримку: обговорення результатів, вичитування рукопису, критику і т.д.
Література (References). Уся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена в тексті, у вигляді посилання (у квадратних дужках).


Для тексту статті застосовується шрифт TimesNewRoman, кегль 12. Вирівнювання - по ширині. Міжбуквений інтервал - звичайний. Міжсловний пробіл - один знак. Не допускаються пробіли між абзацами. Ущільнення інтервалів заборонено.
Перенесення - автоматичні (не вручну). Типи виділення - курсив, напівжирний.
Дефіс повинен відрізнятися від тире. Тире і лапки повинні бути однакового накреслення по всьому тексту.
При наборі не допускається стилів, не задаються колонки.
Рисунки повинні бути у форматі TIFF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 пікселів/дюйм, в реальному розмірі. Діаграми з програм MS Excel, MS Visio надаються разом з вихідним файлом.
Не допускається використання таблиць і рисунків з альбомною орієнтацією. Не допускається застосування розривів сторінок і розділів. Нумерація сторінок не проставляється.


У блоці 6 інформація про авторів подається у такому вигляді:
П.І.Б., вчене звання, науковий ступінь, посада, адреса організації, місто, країна, e-mail, ORCID.
Відомості про авторів вказувати лише мовою публікації.

Оформлення основного списку літератури
Вимоги до списку літератури:
✓ подається у вигляді нумерованого списку з нумерацією у порядку розміщення цитувань у тексті статті (автоматична нумерація заборонена);
✓ список літератури демонструє професійний світогляд й якісний рівень досліджень її авторів;
✓ для обґрунтування наукового дослідження вказувати не менше 14 по-силань на джерела інформації;
✓ самоцитування автора обмежується 3 посиланнями;
✓ самоцитування видання обмежується 25 % від загальної кількості посилань в статті;
✓ використовувати разом з регіональною інформацією – видання авто-ритетних міжнародних видавництв;
✓ бажано посилатися на публікації останніх 5 років;
✓ стиль списку літератури для представлення у транслітерованому ва-ріанті визначається редакційною колегією ВІСНИКА (пропонується Harvard або MLA).

У списках літератури кількість авторів не обмежувати трьома, а вказувати, по можливості, усіх авторів (для забезпечення при підрахунку цитувань повноцінної обробки інформації про всіх авторів зовнішніми інформаційними системами).

Приклади бібліографічного опису :

 • Книга одного учасника:
 1. Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. — М. : ИНФРА-М, 1997. — 94 с.
 • Книга двох авторів:
 1. Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст]: учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев; КНУ им. Т. Г. Шевченко. —К.: Университет, 2004.— 215 с.— Библиогр.: с. 213—215. — ISBN 5-7042-1441-Х.
 • Книга трьох і більше авторів:
 1. Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб, пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В.Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; МОН Украины. — 2-е изд.,перераб. и доп. — Xарьков: Фактор, 2000. — 542 с.
 • Статті з журналів:
 1. Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики.— 1988. —Т. 28, №12.— С. 1858—1866.
 • Збірники наукових праць:
 1. Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. — Новосибирск: СО РАМН, 2004. — 83 с.
 • Матеріали конференцій:
 1. Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст]: материалы IVмеждунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол.: Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). — Новочеркасск: Темп, 2005. — 58 с.
 • Дисертації:
 1. Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст]: дис. ... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. — М., 1969. — 404 с.
 • Електронні ресурси:
 1. Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления.— Режим доступа: www/ URL: http://арmath.spdu/ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г. — Загл. с экрана.